תקנון רכישת ערכת מתנה "Get Red" באתר – מועדון הכדורגל הפועל תל אביב

(להלן: "התקנון")

[עודכן לאחרונה: 19 בנובמבר, 2023]

חברת פועלי תל אביב אחזקות בע"מ, ח.פ: 515598449 ("החברה"), הקימה והינה מנהלת את אתר האינטרנט ("האתר") של מועדון הכדורגל הפועל תל אביב ("המועדון"). בכפוף לתנאי התקנון, משתמשים באתר ("משתמש/ים" וכן "את/ה" או "הנך"), יהיו זכאיים לרכוש ערכת מתנה "Get Red" (להלן: "הערכה") כפי שתוצע באתר המועדון, כמפורט מטה.

 1. הסכמה וקבלת התנאים
  • תקנון זה מפרט את התנאים לרכישת הערכה באתר על ידי משתמשים. יובהר כי, בנוסף לתנאים המפורטים בתקנון זה, תנאים נוספים וספציפיים עשויים לחול ביחס לעסקאות רכישה מסוימות ו/או הצעות נוספות מטעם החברה במסגרת אתר המועדון, כפי שיוצגו במסגרת ההצעה הרלוונטית. כל תנאי נוסף כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ("התנאים הנוספים").
  • בעת רכישת הערכה באתר, הנך מאשר כי קראת, הבנת והינך מסכים לתנאי התקנון, לרבות תנאי השימוש של אתר המועדון [https://www.htafc.co.il/תנאי-שימוש] ומדיניות הפרטיות [https://www.htafc.co.il/privacy-policy] המפרטים את האופן בו החברה אוספת, שומרת ועושה שימוש במידע האישי שלך והתנאים לשימוש באתר, ואשר מהווים חלק בלתי נפרד מהתקנון (יחד עם התנאים הנוספים, יכונו להלן "התנאים"). במידה ואינך מסכים לתנאים אלו, כולם או חלקם, אינך רשאי לבצע עסקאות רכישה של מוצרים באתר המועדון. על כן, מומלץ לקרוא בקפידה ובעיון תנאים אלו, בטרם ביצוע עסקאות רכישה באתר המועדון.
  • תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים.

 

 1. מוצרים בערכה
  • הערכה כוללת בתוכה חולצת-טי (T-shirt), מגבת חוף ותיק שרוכים (להלן: "המוצרים"). הערכה נמכרת בכללותה כמוצר אחד ולא ניתן לקנות את המוצרים שבערכה בנפרד.
  • תמונות המוצרים שנמכרים כחלק מהערכה והתיאורים המוצגים באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. החברה נוקטת במאמצים סבירים על מנת לוודא כי התמונות ותיאור המוצרים הינם מדויקים ועם זאת, ייתכנו שגיאות בתום לב בכל הנוגע לתיאור או לתמונות המוצרים באתר, ומראה המוצר המופיע על הצג של מכשיר המשתמש עלול להיות שונה מהמראה בפועל עקב הבדלים הנובעים, בין היתר מהגדרות התצוגה ואיכות מסך המכשיר. בכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מאי התאמה כאמור.
  • ככלל, לערכה מחיר אחיד אשר יופיע באתר לצידה. יובהר כי המועד הקובע לעניין מחיר הערכה הוא מועד השלמת תהליך ההזמנה (הכולל מסירת אמצעי תשלום) ולא מועד הוספתה לסל הקניות. במידה ועודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. החברה רשאית לשנות את מחירה של הערכה, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. למשתמש לא יהיו טענות בגין שינוי כאמור לעיל. 
  • יובהר כי, המכירה הינה מוגבלת עד גמר המלאי אשר הוקצב על ידי החברה. יתכן ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי בעת ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק למשתמש מוצר אשר אינו קיים במלאי. במקרה כאמור החברה תעשה מאמצים סבירים ליצור קשר עם המשתמש תוך זמן סביר, ותהא רשאית להציע למשתמש מוצר חלופי הקיים במלאי. היה והמשתמש כבר חויב בשל הזמנת המוצר אשר אינו נמצא במלאי, החברה תזכה את המשתמש בגין הסכום אשר שולם.
  • פרסום ו/או הצגת הערכה המוצעת למכירה באתר אינם מהווים המלצה ו/או עידוד לרכישתם.
  • יובהר כי, הערכה מוצעת לרכישה אישית בלבד והחברה אינה מאשרת רכישה סיטונאית. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל רכישת מוצרים, לרבות ביטול הזמנה אשר לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, נועדה לצרכים מסחריים.

 

 1. אספקה ומשלוחים
  • אספקת הערכה אשר נרכשה באתר, התמורה המלאה בגינה שולמה והיא קיימת במלאי, תסופק באמצעות חברת שילוח עצמאית (צד שלישי) ותשלח במהלך 14 ימי עסקים (למעט יום ביצוע ההזמנה ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון), או במועד אחר שצוין בהזמנה. האספקה תעשה באמצעות חברת משלוחים לכתובת אשר סופקה על ידי המשתמש בעת ביצוע הרכישה, ובכפוף לאזורי החלוקה של חברת המשלוחים. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת שהזנת מכל סיבה שהיא, אנו נודיע לך על כך ונעשה מאמץ למצוא פתרון חלופי. 
  • החברה תהא רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת, לשנות את אזורי השילוח ו/או דרכי האספקה, לרבות עלותם. למשתמש לא תהא כל טענה בגין שינוי כאמור. כמו כן, החברה אינה מחויבת לספק את הערכה אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.
  • יובהר כי, שירות המשלוחים הינו באמצעות צד שלישי (חברת שילוח עצמאית) אשר אינו בשליטתה ו/או באחריות של  החברה. החברה לא תהא אחראית בגין כל נזק אשר ייגרם על ידי כל גורם אשר יספק את שירות המשלוחים כמפורט לעיל, לרבות נזק הנובע מרשלנות. כמו כן, ייתכנו עיכובים במועד האספקה עקב סיבות שאינן תלויות בחברה ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע, מפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו’) ועיכובים הנובעים משביתות, ו/או תקלות ו/או עיכובים אצל ספק המשלוחים. למשתמש לא יהיו טענות נגד החברה בשל עיכוב כאמור ולא יהיה בעיכוב כאמור בכדי לפטור את המשתמש מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.
  • במידה וההזמנה לא תסופק לאור מעשיו ו/או מחדליו של המשתמש, אין העיכוב ייחשב כהפרה מטעם החברה של התחייבויותיה ובאחריותו הבלעדית של המשתמש לתאם מועד חלופי לאספקת הערכה ולשאת בעלות המשלוח הנוסף. כמו כן, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה והמשתמש יאפשר לחברת המשלוחים להשאיר את הערכה בידי צד שלישי ו/או במקום מסוים (להבדיל ממסירה אישית למשתמש), המשתמש מסכים ומאשר כי במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם, הרי שהחברה לא תהא אחראית בשל כך ולמשתמש לא יהיו טענות נגד החברה בשל האמור.
  • אופן אריזת המוצרים בערכה ייעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה לעניין זה.

 

 1. שינוי וביטול הזמנה, ביטול עסקה והחזרת מוצרים
  • בכל הנוגע להחזרת המוצרים וביטול עסקה, החברה תפעל על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") והתקנות שתוקנו על פיו. היות ועסקת ההתקשרות בין החברה לבין המשתמש הינה “עסקת מכר מרחוק” כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן, אזי שבעשיית השימוש בשירותים ובאישור תנאי שימוש אלו מאשר המשתמש כי תנאי שימוש אלו עונים על הגדרת “המסמך” הנקובה בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן. תמצית כללי הביטול ניתנים לצפייה באתר הממשלתי:moital.gov.il (הכללים המלאים של תנאי הביטול נקובים בחוק הגנת הצרכן).
  • הודעות ביטול של עסקאות רכישה ניתן לשלוח באחת הדרכים הבאות:
   • לכתובת הדוא”ל: info@htafc.co.il
   • דרך הטופס המקוון המופיע באתר בכתובת: htafc.co.il/צור-קשר/
   • במענה טלפוני במספר: 03-6827711
   • בהודעת הביטול יש לכלול את שם המשתמש, מספר ת.ז., פרטי יצירת קשר ומספר הזמנה.
  • ביטול העסקה בתוך 14 ימים מרגע השלמת הזמנת הערכה באתר – יעשה באמצעות הודעת ביטול אשר תשלח בכתב לדוא”ל info@htafc.co.il, או באמצעות שליחת טופס ביטול רכישה מקוון, או באמצעות מענה טלפוני. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו), בכפוף להחזרת הערכה בשלמותה, ובלבד שלא נפתחה ולא נעשה בה שימוש, תוך 7 ימים ממועד שליחת בקשת הביטול (כאשר האחריות להחזרה הינה של המשתמש ועל חשבונו).
  • הנך רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר ולקבל החזר כספי, אך ורק במקרה בו ביטול העסקה יבוצע לא יאוחר מ-14 (ארבעה עשר) יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הצרכן, המאוחר מבניהם (או 4 חודשים, במידה והנך אדם עם מוגבלות או שמלאו לך מעל 65 שנים או שהנך עולה חדש, ובכפוף לתנאים נוספים הקבועים בהוראות הדין). במקרה זה המשתמש יהיה זכאי להשבת התמורה ששילם בגין המוצר מידי החברה, והחברה תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נושא העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבניהם.
  • החזר כספי ייעשה באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס אשראי ממנו בוצעה עסקת הרכישה. עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה במספר תשלומים תואם, ועסקה שחויבה בתשלום בודד תזוכה בתשלום אחד.
  • על אף האמור, החברה לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין. במקרה כאמור המשתמש יודיע על כך לחברה ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין. יובהר כי על המשתמש לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו וכי הינו תואם להזמנתו. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בזמנים האמורים לעיל מיום קבלת הפריט לידיו.
  • מכיוון שהערכה כוללת חבילת מוצרים שנמכרים יחדיו ואשר לא נמכרים כמוצרים בודדים, לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים בודדים אלא רק את הערכה כולה. בדומה, לא ניתן להחליף את מידת החולצה מרגע ביצוע ההזמנה (גם במקרה שהמידה איננה מתאימה), אלא יש להחזיר את הערכה כולה. הערכה וכול מוצר בה יוחזרו באריזתם המקורית, ללא כל פגם וללא כל סימני שימוש. לחברה הזכות לשלוח כל מוצר לבדיקה. כמו כן, אופן החזרת הערכה יתואם עם המשתמש ויהא על אחריותו וכן במידה וההחזרה אינה מחמת פגם או אי התאמה, תהא על חשבונו של המשתמש.

 

 1. הגבלת אחריות
  • למעט אם מצוין מפורשות בתקנון זה, המוצרים נמסרים כמות שהם ("as-is) ללא כל מצג ו/או אחריות, מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות להתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה מתחייבת כי המוצרים יהיו לשביעות רצונו של משתמש ו/או כל התחייבות הנוגעת לטיב ו/או איכות המוצרים.
  • בכפוף להוראות הדין, החברה ו/או מי מטעמה לרבות המועדון, עובדי המועדון, מנהליה, דירקטורים, עובדיה וסוכניה (להלן: "עובדי המועדון") לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר לביצוע עסקאות רכישה באתר המועדון, לרבות (אך ללא הגבלה) בקשר לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר ייגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם האתר או עסקאות הרכישה, תהא עילת התביעה אשר תהא. בכל מקרה, אחריותה וחבותם המקסימאלית של עובדי המועדון בהקשר לכל טענה ו/או תביעה הקשורה לתקנון זה ו/או שימוש באתר המועדון או ביצוע עסקאות רכישה באתר המועדון לא תעלה, במצטבר, על סכום הרכישה אשר שולם על ידי המשתמש בפועל, בגין עסקת הרכישה נשוא הטענה.
  • תמונות המוצרים ו/או הפעילויות או הפרסומים שיפורסמו בפרסומי החברה במסגרת אתר המועדון הינן להמחשה בלבד .אין בפרסום המידע ו/או התמונות כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בקשר למוצרים ו/או הפעילויות, טיבם, התאמתם לצרכי המשתמשים ו/או לשביעות רצונם, או לתיאורם .

 

 

 1. תיקון ו/או שינוי התקנון
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את תנאי התקנון, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, בכפוף להוראות הדין. במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף בתוך 30 ימים מיום פרסום התנאים המעודכנים ו/או הודעה על שינוי התנאים, ככל ונדרשת על פי דין.

 

 1. כללי
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על תנאים ביחס להטבות ו/או פעילויות הניתנות במסגרת המועדון.
  • החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה תחת תקנון זה לצד שלישי, ללא מתן הודעה אלא אם הודעה כאמור נדרשת עפ"י דין.
  • במידה והוראה מהוראות התנאים, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התנאים ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור.
  • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע או קשור למועדון הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו. הדין החל בקשר עם תקנון זה הוא דיני מדינת ישראל.

 

 1. צור קשר

פועלי תל אביב אחזקות בע"מ, ח.פ: 515598449

ניתן ליצור קשר עם החברה באמצעו בכל אחד מאמצעי ההתקשרות הבאים:

 • בטפסי יצירת קשר הזמינים באתר;
 • בכתובת הדוא"ל: info@htafc.co.il;
 • או בפנייה למשרדנו: חברת פועלי תל אביב אחזקות בע"מ, מרח' הלוחמים 8, תל אביב 6820189