תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות

תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות

הפועל תל אביב – מדיניות פרטיות

[עודכן לאחרונה: 13 באוגוסט, 2023]

האתר הרשמי של מועדון קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב ("הקבוצה"), הזמין בכתובת: https://www.htafc.co.il/, ("האתר"), וכל גישה לאתר ו/או שימוש בשירותים המוצעים במסגרתו ("השירותים"), מנוהלים על ידי חברת פועלי תל אביב אחזקות בע"מ, ח.פ: 515598449 ("החברה" או "אנו").

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע הנוגע לגולשים באתר ומשתמשי השירותים ("משתמש/ים"), לרבות סוגי המידע הנאסף, אופן השימוש במידע, צדדים שלישיים אליהם המידע יועבר, וכן זכויות המשתמשים ביחס למידע האישי שלהם. על כן, אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאיה של מדיניות פרטיות זו בטרם השימוש באתר.

מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר החלים על הגלישה והשימוש באתר, ("תנאי השימוש"). כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

יובהר כי, חנות האוהדים המקוונת וכן האתר לרכישת כרטיסים, אינם מופעלים ו/או מנוהלים ו/או בבעלות החברה והינם מקושרים מהאתר לצורך הנוחות בלבד. על כן, כל שימוש ו/או רכישה במסגרת החנות המקוונת ו/או רכישת כרטיסים, הינם כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החנות ו/או האתר האמורים וכל התקשרות לעניין זה הינה עם הצד השלישי המפעיל את החנות המקוונת ו/או האתר לרכישת הכרטיסים. לחברה לא תהא כל אחריות ביחס לכל נושא ועניין הקשור להתקשרות ו/או רכישות כאמור וכל שאלה ו/או טענה בעניין זה יש להפנות למפעיל החנות ו/או האתר לרכישת הכרטיסים, לפי הרלוונטי.

החברה הינה הבעלים של מאגר המידע ביחס למידע הנאסף במסגרת השימוש באתר ובשירותים (ולמעט שירותי צד שלישי, כאמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות להלן). איסוף מידע אישי של משתמשים ועיבודו על ידי החברה נעשים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981, וכן לשאר הדינים החלים על החברה. כפי שיפורט בהרחבה במדיניות פרטיות זו, החברה אוספת ומעבדת מידע אשר נאסף מהמשתמשים לצרכים שונים, ובין היתר, לצורך אספקת וניהול השירותים, תפעול ואבטחת האתר, לצורך מתן מענה למשתמשים אשר פונים לחברה ולצרכים שיווקיים.

מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור מידע לחברה, וכי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש (בכפוף להוראות הדין). עם זאת, מתן מידע מסוים עשוי להיות הכרחי לצורך קבלת מענה או שירות מסוים , וככל ויבחר המשתמש שלא לספק מידע זה, לא תוכל החברה לספק למשתמש את השירות המבוקש. החברה תהא רשאית (אך לא מחויבת), לשמור את המידע האמור במאגריה ומידע נוסף שיצטבר אודות המשתמש, בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות הדין החל על החברה.

ככל וימסור המשתמש פרטים לחברה, מתחייב המשתמש, מצהיר ומאשר כי הפרטים אשר ימסרו על ידו נמסרים מרצונו החופשי ובהסכמתו וכן כי הינם נכונים ומעודכנים. ככל שימסור המשתמש מידע אודות אדם אחר, מצהיר המשתמש כי יש בידו את כל ההסכמות הנדרשות והתקפות לצורך מסירת מידע כאמור.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא חלה באופן זהה על שני המינים. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

 1. תיקונים ועדכונים למדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, על פי הצורך, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. ככל ויבוצעו תיקונים ו/או עדכונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, כאשר תאריך העדכון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה" בכותרת מדיניות הפרטיות. עם זאת, ככל והחברה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש ו/או כנדרש על פי הוראות הדין, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר ו/או באמצעי קשר אחרים, ושינויים אלו יכנסו לתוקף המועד שיצוין בהודעה. על כן, מומלץ לשוב ולקרוא את מדיניות פרטיות זו מפעם לפעם.

 1. המידע הנאסף על ידי החברה במסגרת השימוש באתר ובשירותים, והשימוש שעושה החברה במידע זה

בעת גישה לאתר ו/או שימוש בשירותים, החברה עשויה לאסוף את סוגי המידע הבאים אודות משתמשים (בהתאם לסוג השימוש):

מידע שאינו מזהה אישית את המשתמש, כלומר מידע אנונימי אשר אינו מאפשר, במאמץ סביר, לזהות משתמש ו/או לקשר את המידע למשתמש. מידע זה עשוי לכלול את פרטי השימוש המצטברים של המשתמש ומידע אגרגטיבי ו/או טכני המשודר על-ידי מכשירו של המשתמש ולדוגמא, סוג המכשיר, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, וכדומה. המידע האמור משמש לצורך הפעלת ותפעול האתר וכן לצורך ביצוע ניתוחים וסטטיסטיקות, לצורך שיפור השירותים.

מידע אשר עשוי לזהות את המשתמש, כלומר, מידע המאפשר זיהוי של משתמש או עשוי במאמץ סביר לזהות משתמש ("מידע אישי"), כדלקמן:

 • מידע שנאסף בעת גלישה באתר

בעת גלישה באתר, המידע אשר משודר אוטומטית ממכשירו של המשתמש עשוי לכלול מזהים מקוונים כגון כתובת פרוטוקול אינטרנט ("IP"). החברה עשויה לאסוף מידע זה באופן עצמאי או על ידי נותני שירות מטעם החברה (באמצעות שימוש בכלים טכנולוגיים כגון "עוגיות" כמפורט מטה).

החברה תעשה שימוש במידע לצורך הפעלה ותפעול של האתר ואבטחתו וכן ניתוח השימוש באתר, שיפור תכני האתר וצרכים שיווקיים (לרבות פרסום ממוקד). איסוף המידע האמור עשוי לכלול גם את נתוני השימוש באתר כגון תאריך ושעת שימוש, משך השימוש, פעולות שבוצעו באתר ודפי האתר אשר נצפו, לרבות דפים אשר קישרו את המשתמש לאתר (לדוגמא, הקמפיין השיווקי ממנו הגעת לאתר).

 • רישום לניוזלטר

ככל והמשתמש יבחר להירשם לניוזלטר של החברה, יתבקש המשתמש להזין את שמו המלא, כתובת המייל, מספר טלפון ותאריך לידה. החברה תעשה שימוש במידע על מנת לשלוח למשתמש מידע שיווקי ביחס לקבוצה לרבות מבצעים, פרסומים, חידושים, הטבות אישיות וכדומה. משתמש אשר יהיה מעוניין להסיר את עצמו מרשימת הדיוור של החברה יוכל לעשות זאת בכל עת באמצעות יצירת קשר עם החברה ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור אשר יישלח למשתמש.

 • מידע שנאסף בעת יצירת קשר

ככל והמשתמש יבחר לפנות לחברה, בכל אמצעי קשר אשר מוצעים על ידי החברה במסגרת האתר (לרבות טפסי יצירת קשר מקוונים, וואטסאפ, דוא"ל, צ'אט וכדומה), המשתמש יתבקש למסור פרטי יצירת קשר כגון: שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, וכן תוכן ההודעה והפנייה, אשר עשוי לכלול מידע נוסף, לשיקול דעתו ומרצונו של המשתמש. החברה תעשה שימוש במידע זה לצורך מתן מענה לפניית המשתמש ומסירת המידע ו/או השירות אשר התבקש על ידו. החברה עשויה לעשות שימוש במידע לצורך שיפור שירותיה. 

 1. כיצד המידע נאסף

החברה אוספת את המידע אשר פורט לעיל: (1) כאשר המשתמש מוסר את המידע מרצונו לדוגמה בעת רישום לניוזלטר, או יצירת קשר עם החברה; וכן (2) באופן אוטומטי באמצעות שימוש באמצעי ניטור טכנולוגיים כמו "עוגיות" כמפורט מטה.

 1. שיתוף מידע עם צדדים שלישיים

החברה לא תשתף עם צדדים שלישיים את המידע האישי שנאסף אודות המשתמש, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • ספקים ונותני שירותים

החברה תהא רשאית להעביר מידע לספקיה ו/או נותני שירות או קבלני משנה ו/או שותפים עסקיים אשר מספקים עבורה שירותים (כגון ספקי שירותי שיווק, אחסון, שרתים, שירות לקוחות, ספקי פלטפורמות מקוונות, פונקציונליות פיתוח, שיפור, שירות ותמיכה וכו').

 • לצורך ציות לדרישות הדין, הליכים משפטיים ומניעת נזק

החברה תהא רשאית לשתף את המידע אשר נאסף מהמשתמש ו/או ביחס למשתמש על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה.

 • אכיפת תנאי השימוש ומדיניות החברה

החברה תהא רשאית להעביר את המידע אודות המשתמש על מנת לאכוף את תנאי השימוש ומדיניות החברה לעניין השימוש באתר ובשירותים, וכן על מנת לאתר, למנוע או לטפל בכל דרך אחרת באירוע הונאה, אבטחה או בעיה טכנית, אך ורק במידה ובהיקף הדרושים.

 • בקשת המשתמש ו/או הסכמתו

החברה תהא רשאית להעביר מידע אודות המשתמש בכפוף להסכמתו ו/או לבקשתו. כאשר החברה משתפת את המידע כאמור עם צד שלישי בהסכמת ו/או לבקשת המשתמש, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי והחברה אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים.

 • מיזוג, רכישה או שינוי ארגוני

בכפוף להוראות הדין, החברה תהא רשאית להעביר את כל המידע אודותיך שנצבר אצלה, לצד שלישי במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) ו/או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו).

 1. שימוש ב"עוגיות" וכלי ניטור אחרים

במסגרת האתר נעשה שימוש בקבצי עוגיות (Cookie) (קבצי טקסט המאוחסנים בדפדפן של המשתמש) וטכנולוגיות דומות אחרות לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, אבטחת האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים, שיווק ושיפור תכני האתר, וכן פרסום מותאם אישית במסגרת ביקור המשתמש באתרים אחרים ו/או רשתות חברתיות והתאמת תכנים. בכל עת יוכל המשתמש להגדיר את הדפדפן שלך כדי לחסום קבצים אלה (ראה מידע מטה).

במסגרת האתר, החברה  עשויה לעשות שימוש בכלי ניטור כאמור מטעם נותני שירותים שהינם צדדים שלישיים ועל כן, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלו, כמפורט בטבלה מטה.

הטבלה שלהלן מפרטת את כלי הניטור אשר החברה עושה בהם שימוש במסגרת האתר:

מדיניות הפרטיות ומדיניות שימוש בעוגיות

מטרת השימוש

עוגייה

למידע נוסף אודות שימוש בטכנולוגיות וכלי ניטור מטעם Google מומלץ לעיין בכתובת: https://policies.google.com/technologies/partner-sites ובכתובת: https://policies.google.com/technologies/types?hl=en

כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיים של Google Analytics  בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

ניתוח סטטיסטי, תפעול ופרסום, לרבות פרסום מותאם אישית.

Google Analytics

Google DoubleClick

YouTube

למידע נוסף על האופן שבו Facebook  משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש בFacebook מומלץ לעיין במדיניות של הפרטיות בכתובת: https://www.bookthatapp.com/solutions/privacy-policy

תפעול ופרסום, לרבות פרסום מותאם אישית.

Facebook 

 

חסימה ומחיקה של קבצי עוגיות – המשתמש רשאי להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות בכל עת (למעט מידע אשר הינו הכרחי לתפעול האתר ואבטחתו) באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן . יצוין כי, במידה ויבחר המשתמש לחסום או למחוק עוגיות, ייתכן וחלק מהתכנים באתר לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש באתר עשויה להיות מוגבלת. מרבית הדפדפנים יאפשרו למחוק עוגיות, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל אזהרה לפני שקבצי עוגיות מוטמעים. על מנת לשנות את ההגדרות ביחס לעוגיות כאמור, יש עקוב אחר ההוראות בהגדרות המכשיר של המשתמש.

מידע נוסף לגבי חסימת עוגיות ניתן למצוא כאן (בהתאם למנוע החיפוש הרלוונטי עבור המשתמש):Google Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari Edge; Opera.

 1. משך שמירת המידע:

המידע האישי אשר נאסף על ידי החברה כמפורט במדיניות פרטיות זו, יישמר על ידי החברה לפרק הזמן המינימלי הנדרש לממש את מטרת איסופו, או לתקופה ארוכה יותר, במידה ונדרש מהחברה על מנת למלא אחר התחייבויותיה על פי דין ו/או להגן על אינטרסים לגיטימיים של החברה.

 1. אבטחת המידע והעברתו מחוץ לישראל

החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע האישי של המשתמש ועושה שימוש בשיטות אבטחה מקובלות בכדי לצמצם את הסיכון לחדירה ושימוש בלתי מורשה במידע האישי. ואולם, לא ניתן להבטיח הגנה מוחלטת וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למערכות החברה. בכפוף לחובות החברה על פי דין לעניין אבטחת המידע האישי, החברה אינה מתחייבת שהאתר ו/או מערכותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה עשויה לעבד או לאחסן מידע אישי הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. המשתמש מאשר בזאת כי ע"י שימוש באתר ו/או בשירותים, המידע אודותיו עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד בשרתי החברה מחוץ למדינת ישראל. העברת המידע מחוץ לגבולות ישראל תעשה בהתאם להוראות הדין החל.

 1. אתרי צדדים שלישיים

במסגרת השימוש באתר ובשירותים, עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים"), לרבות לאתרים של ספקים המציעים הטבות שונות למשתמשים, לפלטפורמת הזמנות ורכישות כרטיסים לאירועים שונים וכן לחנות אוהדים מקוונת. מוסכם כי אין לחברה כל שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים מקושרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים קשורים אלו כפופה למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.

 1. זכויות המשתמש

החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים ומאפשרת למשתמשים את השליטה על המידע האישי אודותיהם.

המשתמש רשאי לבקש לעיין במידע האישי אודותיו המצוי אצל החברה באמצעות פנייה בכתב כמפורט מטה. כמו כן, בכפוף להוראות הדין, מצא המשתמש כי המידע אודותיו איננו נכון ו/או אינו מעודכן, רשאי לבקש את תיקונו או מחיקתו.

ככל והמשתמש מעוניין שלא לקבל פניות באמצעות דיוור שיווקי מטעם החברה, רשאי המשתמש, בכל עת, להודיע על כך לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים במדיניות זו להלן או בהתאם לפרטים המופיעים בדיוור עצמו (כלומר קישור ל"הסרה"), לפי בחירתו. כמו כן, במידה והמידע אשר שמור אצל החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין (הידוע כ"דיוור ישיר"), שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, רשאי המשתמש לדרוש בכתב את מחיקת המידע הרלוונטי.

יודגש כי, לאחר בקשה להסרה מרשימת התפוצה כאמור החברה לא תשלח למשתמש הודעות שיווקיות ואולם, החברה עשויה להמשיך ולשלוח למשתמש פניות הנדרשות לצורך שירות שהתבקש.

מובהר כי מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות שביצעת – יוסיף להישמר אצלנו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך בדיוור ישיר.

בעת פנייה לעדכון ו/או עיון ו/או מחיקת מידע כאמור לעיל, ולצורך הגנה על פרטיות המשתמשים, החברה עשויה לבקש פרטים מסוימים לצורך זיהוי בטרם מתן מענה ו/או מימוש הבקשה.

 1. הגבלת גיל:

השימוש באתר ובשירותי החברה מיועד החל מגיל 16 ומעלה. ככל והמשתמש מתחת לגיל 16 ו/או אינו בעל כשרות משפטית, נדרש המשתמש שלא לעשות כל שימוש בשירותים ושלא לספק לנו כל מידע אישי. על אף האמור לעיל, ככל והמשתמש הינו מעל גיל 16 אך מתחת לגיל 18 , יש לקרוא את מדיניות הפרטיות, טרם מסירת כל פריט מידע לחברה, בעיון רב באמצעות הורה או אפוטרופוס. על ההורה או האפוטרופוס חלה האחריות לידע את הקטין בדבר הוראות מדיניות הפרטיות.

בכל מקרה בו תיוודע החברה לאיסופו של מידע אישי מילדים, בכפוף להוראות הדין לעניין זה, החברה תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה.

 1. צור קשר

פועלי תל אביב אחזקות בע"מ, ח.פ: 515598449

רחוב הלוחמים 8, תל אביב-יפו

כתובת דוא"ל: service@htafc.co.il