עודכן לאחרונה: 06 לאוגוסט 2023

מועדון הכדורגל הפועל תל אביב (להלן: "המועדון)" רואה בכם, האוהדים, שותפים מלאים לדרך,ולכן המועדון מעוניין בשיתוף הפעולה שלכם בתהליך בחירת הקמע החדש.בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה, חברת פועלי תל אביב אחזקות בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "עורכת התחרות)" מקיימת, בתקופת התחרות (כהגדרתה מטה,) תחרות "בחירת קמע" אשרהזכאות להשתתף בה, תנאי ההשתתפות והזכייה והפרסים לזוכים מפורטים בתקנון זה (להלן:"התחרות.)"תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים. כלהאמור בתנאי תקנון אלו בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

1 הזכאים להשתתף והסכמה לתנאי התקנון

1.1 כל נרשם ברחבי המדיות החברתיות ואתר המועדון (להלן: "המשתתף)" במשך תקופת1.2 התחרות, כפי שזו מוגדרת בסעיף 2 מטה, זכאי להשתתף בתחרות.1.3 אין להשתתף בתחרות לצרכים מסחריים כלשהם. ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי המועדון ובני משפחותיהם. לעניין זה "בן משפחה"– בן זוג, הורה, ילד, אחים ואחיות.1.4 השתתפות מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה. על כן, מומלץ לקרוא בקפידה ובעיון את תנאיתקנון זה, בטרם ההשתתפות כאמור.

2 תקופת התחרות

2.1 הפעילות תערך החל מיום 07 באוגוסט 2023 בשעה 10:00 ועד ליום 13 באוגוסט 2023 בשעה 22:00 (להלן: "תקופת התחרות.)" כל טופס פניה (כמוגדר מטה,) אשר ישלח לחברה.לאחר תקופת התחרות, לא יחשב כמשתתף בתחרות ולא יזכה בנקודות.2.2 תקופת ההצבעה תתקיים החל מיום 15 לאוגוסט 2023 משעה 10:00 ועד ליום 18 לאוגוסט בשעה 22:00 (להלן: "תקופת ההצבעה.)"2.3 ההודעה לעניין הזוכה תפורסם עד ליום 19 לאוגוסט 2023 בשעה 22:00 (להלן: "מועד הודעת הזכייה).2.4 החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להחליט על שינוי ו/או הארכת ו/או קיצור ו/או הפסקת תקופת התחרות, תקופת ההצבעה ומועד הודעת הזכייה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המועדון או מי מטעם המועדון.

3 תנאים וכללי השתתפות

3.1  כל משתתף, יצייר את הקמע המעוצב לפי שיקול דעתו.3.2  על הקמע המעוצב לכלול דרישה בדבר גלימה שעליה מופיע הלוגו של נותנת החסות של התחרות (לוגו נותנת החסות יצורף לטופס התחרות.)3.3  את הקמע המעוצב יש לשלוח לכתובת המייל service@htafcc.co.il בצירוף שם מלא, מספר טלפון וכתובת דוא"ל (להלן: "טופס הפניה.)"

4 זכייה בתחרות, הודעת זכייה והפרסים

4.1 במסגרת התחרות ייבחר הקמע המנצח, כאשר המשתתף שהגיש את הקמע המנצח יזכה בפרס בדמות חולצת המשחק של קבוצת הבוגרים של המועדון לעונת .2023/20244.2  בחירת המועמדים וכמות המועמדים להצבעה ו/או שיוך הפרסים יעשו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד החברה, המועדון ו/או מי מטעמם.4.3  לאחר הסינון הראשוני שיעשה עפ"י שיקול דעתה של החברה, יעלו המועמדים הנבחרים לאתר החברה, בו תתקיים הצבעה בהתאם לתקופת ההצבעה כאמור, אשר בסופה הקמע שזכה להכי הרבה הצבעות יוכרז כקמע הנבחר.4.4  החברה אינה מחויבת להציג אסמכתאות ו/או להסביר את הטעמים לכך שמשתתף מסוים נפסל ו/או לא זכה ו/או זכה, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.4.5  החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שם המשתתפים ו/או הזוכים, בעמודי הרשתות החברתיות של החברה והמועדון, באתר החברה והמועדון ו/או אמצעי מדיה אחרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.4.6  החברה תיצור קשר עם הזוכים באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל ששלחו למערכת במסגרת התחרות. על הזוכים להשיב לפניית החברה, לכל המאוחר עד ליום 21 לאוגוסט 2023 (להלן: "מועד קבלת הפרס.)"4.7  במקרה והזוכה לא יצור קשר עם החברה עד מועד קבלת הפרס כאמור לעיל ו/או במידה והזוכה לא מעוניין לקבל את הפרס מכל סיבה שהיא, החברה תהא רשאית שלא להעניק את הפרס כלל ו/או להעניק את הפרס למשתתף אחר.4.8 קבלת הפרס כפופה לאימות זהות הזוכה על ידי החברה, לפי שיקול דעתה של החברה והוא יוענק לזוכים עד 30 ימים מיום אימות כאמור.4.9  הזכייה בפרס הינה זכייה אישית והפרס אינו ניתן להסבה או להמרה לכל פרס ו/או מתנה אחרת ו/או מזומן ו/או זיכוי, ולא יוחזר בגינו כל סכום שהוא היה ולא ינוצל במלואו או בחלקו בהתאם לתנאיי הפרס.4.10  החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס למשתתף שזכה במידה ויימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון תחרות זה.4.11  החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרסים ולהציע פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5 היעדר מצגים והגבלת אחריות

5.1  החברה אינה אחראית לעיכובים ו/או לתקלות ו/או לבעיות מסוג כלשהו שיגרמו בתהליך הגשת טופס הפניה.5.2  החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו למשתתף ו/או זוכה, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל ההשתתפות בתחרות ו/או השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

6 תיקון ו/או שינוי תנאי התחרות ו/או ביטול התחרות

6.1  החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי התחרות, כולם ו/או חלקם, על פי שיקול דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בתחרות, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי.6.2  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת התחרות, או כל מועד המצוין בה, סוג וכמות הפרסים והזוכים וכדומה.

7 כללי

7.1  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.7.2  למען הסר ספק תקנון זה הינו לצורכי משחק בלבד והתחרות לא תחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 בחוק העונשין וזאת עקב העובדה כי הזכייה אינה בדרך של גורל. על התחרות ותקנון זה תחול הוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי,) תשל"ג1973- לפיה ההכרעה לא תהווה נושא לדיון בבית משפט.7.3  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, על תנאי תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה ו/או התחרות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו בלבד.