תקנון מתווה פיצויים למנויים עבור עונת 2023/24 – מועדון הכדורגל הפועל תל אביב

(להלן: "התקנון")

 1. הגדרות
  • "המועדון" – מועדון הכדורגל הפועל  תל אביב (באמצעות חברת פועלי תל אביב אחזקות בע"מ, ח.פ. 515598449), מרחוב הלוחמים 8, תל אביב-יפו. כתובת אינטרנט: https://www.htafc.co.il.
  • "בעל מנוי" – כל אדם אשר רכש מנוי עונתי למשחקי הבית של קבוצת הבוגרים של המועדון לעונת 2023/24.
  • "לאן" ו/או "אתר לאן" ו/או "משרד הכרטיסים" – לאן משרד כרטיסים בע"מ, ח.פ 512065160, מרחוב פרוג 7, תל אביב-יפו. כתובת אינטרנט: https://www.leaan.co.il.
  • "מתווה הזיכויים למנויים" ו/או "מתווה הזיכויים" ו/או "המתווה" – מתווה המועדון לזיכוי בעלי המנויים מעונת 2023/24 שנבצר מהם ו/או שלא מימשו את זכותם להגיע לצפות במשחקי הבית של המועדון המפורטים מטה במהלך תקופת מלחמת "חרבות ברזל", על פי הפירוט הבא:
   • הפועל ת"א נ' הפועל חיפה שנערך ביום 02/12/2023 – זכאות לכלל בעלי המנויים בשל סגירת היציעים המלאה;
   • הפועל ת"א נ' הפועל חדרה שנערך ביום 09/12/2023 – זכאות לכלל בעלי המנויים בשל סגירת היציעים המלאה;
   • הפועל ת"א נ' מכבי פתח תקווה שנערך ביום 19/12/2023 – זכאות רק לבעלי המנויים שבחרו לא לממש את האופציה להגיע למשחק זה בשל העובדה שנפתח רק ל-5,000 צופים;
   • הפועל ת"א נ' הפועל פתח תקווה שנערך ביום 23/12/2023 – זכאות רק לבעלי המנויים שבחרו לא לממש את האופציה להגיע למשחק זה בשל העובדה שנפתח רק ל-5,000 צופים;
 1. כללי
  • תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות המתווה הזיכויים למנויים של בעלי מנויים של המועדון לעונת 2023/24.
  • בכל מקום בתקנון זה שנעשה שימוש בלשון זכר יקרא גם כאילו נאמר בלשון נקבה.
 2. קבלת הזיכוי
  • רק בעל מנוי אשר שילם עבור המנוי יהיה זכאי לקבלת זיכוי כלשהו.
  • הזיכוי יהיה בסכום שייקבע בסיום עונת המשחקים על סך החלק היחסי מעלות המנוי ששולמה בפועל עבור המשחקים שהחסיר בעל מנוי על פי המשחקים המפורטים במתווה הזיכויים למנויים (להלן: "הזיכוי"). מובהר בזה כי הזיכוי יחושב, אך ורק, בהתחשב בסכום ששילם בעל המנוי בפועל, לצורך רכישת המנוי, ובכל מקרה, לא בהתחשב בסכומים המפורטים במחירון אתר לאן שפורסמו בתחילת עונת המשחקים ו/או שקיימים באתר לאן במועד בחירת אופן הזיכוי ו/או במועד קבלת הזיכוי.
  • הזיכוי אינו כולל עמלת רכישה ששולמה במסגרת העסקה בטלפון או באתר לאן.
  • על מנת לקבל את הזיכוי יש לבחור אחת מבין ארבעת האפשרויות הבאות (להלן: "אפשרויות הזיכוי"):

1) תרומה של מלוא הזיכוי לטובת המועדון;

2) תרומה של מלוא הזיכוי עבור מחלקת הנוער/קבוצת הנשים/קבוצת הפועל "שווים" של המועדון;

3) שימוש במלוא הזיכוי לצורך רכישת כרטיסים למשחקי המועדון או רכישת מנוי במכירת המנויים הבאה של המועדון לעונת 2024/25;

4) פיצוי כספי לבעל המנוי בגובה הזיכוי, סכום אשר כאמור ייקבע בסוף עונת המשחקים 2023/24.

 1. תהליך קבלת הזיכוי
  • המועדון יפרסם את המתווה בפלטפורמות הרשמיות של המועדון (אתר המועדון ופלטפורמות המדיה החברתית של המועדון) וכן ישלח מסרון ו/או דוא"ל לטלפון ו/או כתובת הדוא"ל המצוין תחת פרטי המנוי המצויים במערכת לאן וכפי שעודכנו באתר לאן בעת רכישת המנוי לעונת 2023/24. המועדון יפרסם את המתווה כאמור לכל הפחות בשני מקרים שונים, כאשר מתווה הזיכויים ימשיך להיות מפורסם בכל עת באתר המועדון (https://www.htafc.co.il) לאחר פרסומו בכל עת.
  • על כל בעל מנוי להיכנס אל הקישור הבא המפנה לאתר לאן.
  • לאחר בחירת הזיכוי המבוקש יישלח אישור הזמנה לכתובת הדוא"ל המצוינת בפרטי המנוי במערכת לאן.
  • בעל מנוי אשר בחר בזיכוי לרכישת כרטיסים או מנוי יקבל דוא"ל אישור לבחירתו ועד סוף עונת המשחקים 2023/24 יישלח אל טלפון הנייד של בעל המנוי, בהתאם למספר המעודכן במערכת לאן, מסרון ובו שובר זיכוי אשר ניתן יהיה למימוש באתר לאן על ידי בעל המנוי בלבד. במידה שלא מעודכן מספר טלפון נייד או דוא"ל באתר לאן, על בעל המנוי לפנות לדוא"ל hapoel@leaan.co.il עם כל הפרטים הרלוונטיים המלאים (מספר מנוי, שם מלא של בעל המנוי, תעודת זהות של בעל המנוי, מספר טלפון נייד וכתובת דוא"ל של בעל המנוי).
  • קבלת שובר הזיכוי מותנת בקריאה ואישור התקנון. לא ניתן יהיה לקבל שובר זיכוי ללא אישור התקנון.
  • בעל מנוי אשר בחר באחת מהאפשרויות המפורטות בסעיף 4 לעיל יתבקש לאשר כי הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועדון ו/או לאן ו/או מי מטעמם בקשר לרכישת המנוי שלו לעונת 2023/24, המשחקים שהפסיד בשל מלחמת חרבות ברזל, מתווה הזיכויים למנויים וכל נושא אחר המשתמע מכך.
  • מובהר בזאת, כי מתווה הזיכויים למנויים הינו פתרון שניתן פנים משורת הדין ומוצע, בין היתר, כמחווה של שהמועדון כלפי אוהדיו, בעלי המנויים לעונת 2023/24, אולם אין בו כדי לגרוע מכל טענה ו/או זכות של המועדון בקשר לעונת למנויים שנרכשו בעונת 2023/24, או כל נושא אחר הקשור במלחמת חרבות ברזל, סגירת היציעים שנכפתה על המועדון בהקשר זה ומתווה הזיכויים למנויים.
 2. ויתור בלתי חוזר על תביעות
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל המנוי מצהיר ומתחייב כי בחירתו באחת האפשרויות לקבלת הזיכוי כאמור מהווה הסכמה מלאה, ברורה ומפורשת לפיה אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועדון ו/או לאן ו/או מי מטעמם בקשר עם המשחקים מהם נעדר בעונת 2023/24 ו/או המנוי שרכש עבור עונה זו, וכי הוא מוותר באופן סופי, מלא, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם המנוי שרכש בעונת המשחקים 2023/24 ובחירתו כחלק ממתווה הזיכויים למנויים.
 3. הוראות כלליות
  • המועדון שומר על זכותו להאריך או להפסיק את תכנית הזיכויים בכל עת.
  • התקנון מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי קבלת הזיכוי וכל בעל מנוי ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות התקנון. המועדון שומר על זכותו לשנות את הוראות המתווה הזיכויים למנויים והתקנון, לרבות הזכאות לזיכוי, תוקף הזיכוי, ביטול או תוספות של אפשרויות לבחירה על פי סעיף 4 לעיל, הכול כפי שהמועדון ימצא לנכון לפי הצורך ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.
  • דרכי המסירה, הפרסום והדיווח של המועדון בכל דבר ועניין הנוגע למתווה הזיכויים למנויים, לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שיבוצעו ו/או שבכוונת המועדון לבצע, במתווה, בתקנון ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות בעלי המנויים ו/או למתווה הזיכויים למנויים ו/או הפסקתה וכיו"ב – יעשו על ידי המועדון בהתאם להוראות הדין.
  • לבעל המנוי ו/או מי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועדון או מי מטעמו ככל שלא יהיה ניתן להוציא אל הפועל את מתווה הזיכויים למנויים כאמור, מכל סיבה שהיא שאינה תלויה במועדון או נמצאת בשליטתו, ובכלל זה, מחמת אירוע כוח עליון, אירוע בטחוני ו/או מלחמה מוכרזים על ידי רשות מוסמכת ו/או מחמת הנחיה של משרד הבריאות ו/או רשות ממשלתית מוסמכת האוסרת על ביצוע המתווה כמתוכנן, לרבות עקב מלחמת חרבות ברזל, התפשטות נגיף הקורונה בישראל ו/או כל סיבה אחרת שכאמור אינה נמצאת בשליטת המועדון ואשר אינה מאפשר את קיום מתווה הזיכויים למנויים.
  • למועדון אין ולא תהיה כל אחריות להודעות ו/או מצגים של צדדים שלישיים ו/או מי מטעמם, אשר לא יפורסמו על גבי נייר רשמי ובהודעה רשמית של המועדון.
  • במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
  • ויתור או פעולה כלשהי שנעשתה על ידי המועדון לטובת בעל מנוי המשתתף במתווה הזיכויים למנויים בניגוד לאמור בתקנון זה, ככל שיתקיימו כאלה, הינם לפנים משורת הדין בלבד ולא ישמשו או ייחשבו כוויתור על ו/או שינוי של כל זכות של המועדון על פי תקנון זה ו/או על פי דין.
  • תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של מתווה הזיכויים למנויים והוראות התקנון, יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהיה נתונה לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו בלבד.
 4. מוקד שרות למשתתפי מתווה הזיכויים למנויים
  • לרשות בעלי המנוי עומד דוא"ל תמיכה לכל פנייה הקשורה למתווה הזיכויים למנויים, לשחזור סיסמא ו/או קבלת שם משתמש וסיסמה (במידה ולא היה ברשות בעל המנוי), בכתובת: hapoel@leaan.co.il.