תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי שימוש


עודכן לאחרונה
: ביום 13 לחודש אוגוסט 2023

תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") מסדירים וקובעים את אופן השימוש באתר האינטרנט של מועדון הכדורגל הפועל תל אביב ("הקבוצה"), הזמין בכתובת: https://www.htafc.co.il/  ("האתר") אשר הינו בבעלות ומופעל על ידי חברת פועלי תל אביב אחזקות בע"מ ח.פ: 515598449 ("החברה") וכן בתכנים ובשירותים המוצעים במסגרת האתר ("השירותים").

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

יובהר כי, חנות האוהדים המקוונת וכן האתר לרכישת כרטיסים, אינם מופעלים ו/או מנוהלים ו/או בבעלות החברה והינם מקושרים מהאתר לצורך הנוחות בלבד. על כן, כל שימוש ו/או רכישה במסגרת החנות המקוונת ו/או רכישת כרטיסים, הינם כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החנות ו/או האתר האמורים וכל התקשרות לעניין זה הינה עם הצד השלישי המפעיל את החנות המקוונת ו/או האתר לרכישת הכרטיסים. לחברה לא תהא כל אחריות ביחס לכל נושא ועניין הקשור להתקשרות ו/או רכישות כאמור וכל שאלה ו/או טענה בעניין זה יש להפנות למפעיל החנות ו/או האתר לרכישת הכרטיסים, לפי הרלוונטי.

 

 1. הסכמה וקבלת התנאים
  • תנאי שימוש אלו וכן מדיניות הפרטיות (המפורטים כאן למטה בהמשך) וכל תנאי נוסף אשר עשוי להיות מוצג באתר ו/או בטופס מקוון באתר ו/או במסגרת השירותים, הינם חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו (יחד יכונו להלן "התנאים"), ומהווים הסכם משפטי מחייב ואכיף בין משתמשי האתר ו/או השירותים ("משתמש", "הנך" או "אתה") לבין החברה.
  • בעת כל כניסה, גישה או כל שימוש באתר ו/או בשירותים, המשתמש מאשר כי קרא, הבין והינו נותן את הסכמתו המלאה לתנאים. משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים. על כן, מומלץ לקרוא בקפידה ובעיון את התנאים, בטרם כל גלישה באתר ו/או שימוש כאמור.

 

 1. הגבלת גיל
  • השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים במסגרת האתר מיועד לכל אדם מעל גיל 16 ואולם, השימוש באתר ו/או בשירותים, מתחת לגיל 18 כפופה להסכמת הורה או אפוטרופוס חוקי להוראות התנאים ו/או לכל פעילות שיבצע המשתמש במסגרת האתר ו/או השירותים. על ההורה או האפוטרופוס, לפי העניין, חלה אחריות לידע את הקטין בדבר התנאים וכן לפקח על פעילות הקטין במסגרת האתר ו/או השירותים, על מנת שאלה יפעלו על פי התנאים. כל פעילות אשר תבוצע במסגרת האתר ו/או השירותים מהווה הסכמה של ההורה או של האפוטרופוס, לאמור בתנאים.

 

 1. תיקון ו/או שינוי התנאים
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את התנאים, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת התנאים המעודכנים באתר ותאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". המשך השימוש באתר ו/או בשירותים, לאחר הצגתם של התנאים המעודכנים, מהווים את הסכמתו של המשתמש לשינויים ו/או התיקונים אשר בוצעו ועל כן, מומלץ לקרוא את התנאים מפעם לפעם. עם זאת, ככל והחברה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה הבלעדי, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, תנקוט החברה באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר ו/או באופן אחר.

 

 1. האתר, השירותים והתוכן המוצע באתר
  • האתר מציג מידע כללי אודות הקבוצה ושחקני הקבוצה, לרבות תכנים כגון כתבות, חדשות, תמונות, קטעי וידיאו, קטעי אודיו, צילומים, טקסט, גרפיקה, וכדומה (יחדיו יכונו להלן "התוכן") וכן את פרטי יצירת הקשר עם החברה, טפסים מקוונים ליצירת קשר עם החברה ו/או רישום לקבלת עדכונים וכדומה.
  • התוכן המופיע באתר מוצע למשתמשים אך ורק כמידע כללי ביחס לפעילות הקבוצה ושחקני הקבוצה ובכל מקרה אין הוא מהווה, ואין להתייחס אליו, כהצעה ו/או התחייבות מצד החברה ו/או חוות דעת ו/או המלצה ו/או עידוד או שידול לביצוע כל פעילות.
  • החברה נוקטת במאמצים סבירים על מנת שהתוכן המוצג באתר יהיה עדכני ונכון, אך עם זאת, אינה מתחייבת כי התוכן יהיה עדכני, שלם ונכון ולא תשא באחריות לעניין זה.
  • השימוש ו/או כל הסתמכות על התוכן באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תישא בכל אחריות לכל החלטה או פעולה שנעשתה בהתבסס על התוכן באתר זה, אשר מוצע למשתמשים כמות שהוא ("as-is").

 

 1. אתרי צדדים שלישיים
  • במסגרת השימוש באתר, עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים, לרבות לצורך רכישת כרטיסים ו/או מנוי עונתי ו/או חנות אוהדים מקוונת ("אתרים מקושרים"). יובהר כי, השימוש באתרים מקושרים ודפים אלו, לרבות השירותים ו/או התכנים המוצעים במסגרתם, רכישת כרטיסים ו/או מנוי עונתי, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בהם או בקשר אליהם, כפופים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים והינם באחריות המשתמש ובאחריות בעלי האתרים המקושרים בלבד, ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק, ישירים ו/או עקיפים, כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים משימוש באתרים מקושרים אלו. אין בהכללת הקישורים לאתרים המקושרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של האתרים המקושרים או על כל קשר אחר לאתרים המקושרים או למפעיליהם. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכל עת, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

 

 1. הגבלות שימוש
  • בעת גלישה ו/או שימוש באתר ובשירותים, המשתמש מתחייב שלא: (1) להעתיק, להפיץ, לשעתק כל חלק מהאתר ומהתוכן, ולא להשתמש, לשנות או לשלב את האתר והתוכן לתוך אתר אחר, או ליצור יצירות נגזרות; (2) להשתמש באתר על מנת לקדם, לנהל או לתרום לפעילות המפרה זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (3) לעקוף, להשבית או להפריע למאפיינים הקשורים לאבטחה של האתר, ולתפעולו התקין וכן לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר או התוכן, ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם, לרבות תוכנות זדוניות או וירוסים, אשר עלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר, לחברה, או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם; (4) לחבל באתר או בתוכן באופן העלול להגביל או למנוע ממשתמשים אחרים לעשות שימוש באתר, בשירותים ובתכנים; (5) לאסוף מידע, לרבות מידע אישי ו/או פרטים אחרים מהאתר, בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים, לצורך פעילות שאינה בהתאם לחוק, ו/או להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי לרבות סקריפטים; (6) לעשות כל שימוש שאינו מורשה ו/או אינו חוקי ו/או שימוש מסחרי באתר.
  • מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם תעלה הפירמה חשד סביר כי השימוש של המשתמש באתר אינו תואם את הוראות התנאים ו/או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר פעילות המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יונחו על ידי החברה לחקור ולבצע כל פעולה אחרת אשר הפירמה תמצא לנכון על מנת להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

 

 1. זכויות קניין רוחני
  • האתר והתכנים, לרבות כל עיצוב, סימני מסחר או שמות מסחריים, לוגו, תמונות ותוכנה הכלולים בו, וכל זכויות הקניין הרוחני ביחס לנ"ל הינם בבעלות החברה או צדדים שלישיים והינם מוצגים לשימושו האישי והלא מסחרי של המשתמש בלבד ובכפוף להוראות התנאים. אין המשתמש רשאי להסיר ו/או למחוק כל הודעת זכויות יוצרים באתר ו/או כל סימן המעיד על זכויות כאמור.

 

 1. דיוור שיווקי ודיוור ישיר
  • בעת רישום לקבלת דיוור שיווקי מטעם החברה מסכים המשתמש לקבלת דבר פרסומת ו/או דיוור ישיר מטעם החברה ולרבות תכנים ביחס למבצעים, פרסומים, חידושים, הטבות וכדומה.
  • יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהחברה להפסיק ולקבל דיוור שיווקי ודיוור ישיר באמצעות יצירת קשר עם החברה ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור אשר יישלח למשתמש.
  • יובהר כי, אין בהסרה מרשימת הדיוור כדי לשלול קבלת מסרים אחרים, כגון מסרי שירות ו/או מסרי תפעול הנוגעים ישירות לשירותים שניתנו למשתמש במסגרת האתר.

 

 1. מדיניות פרטיות
  • החברה מחויבת להגן על המידע האישי אשר נאסף ממשתמשי האתר. מדיניות הפרטיות של החברה (הזמינה כאן בהמשך למטה) מתארת את המידע אשר נאסף על ידי החברה, את אופן השימוש בו ואחסונו, כיצד משתפת החברה את המידע ומהן זכויות המשתמש ביחס למידע האישי שלו, והינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

 

 1. זמינות האתר ושינויים
  • החברה שומרת על הזכות לתקן, לעדכן ולבצע כל שינוי באתר, בשירותים ובתוכן וכן להפסיק את פעילות האתר או כל חלק ממנו, לרבות השירותים המוצעים במסגרתו, באופן זמני או לצמיתות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. החברה אינה מתחייבת כי האתר יפעל ו/או יהיה זמין בכל עת ללא הפרעות ו/או תקלות.

 

 1. היעדר מצגים, הגבלת והסרת אחריות
  • למעט אם מצוין מפורשות בתנאי שימוש אלו, האתר, השירותים והתוכן ניתנים כמות שהם ("as-is") ועל בסיס זמינות ("as-available"), ללא כל אחריות, מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות והתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה מתחייבת כי האתר יפעל ללא שגיאות או ללא וירוסים או קודים מזיקים אחרים וכי יהיה חסין מפני גישה לא חוקית ולכל מידע אשר יסופק על ידי המשתמשים ו/או כי תקלות יתוקנו. בנוסף החברה אינה מתחייבת כי האתר, השירותים והתוכן יהיו זמינים לשימוש בכל עת ומכל מיקום וכי התוכן הינו נכון או מעודכן. כל שימוש באתר ו/או בתוכן כל ידי המשתמש הינו באחריותו של המשתמש בלבד.
  • המשתמש מסכים כי החברה ומי מטעמה לא יישאו באחריות כלפיו או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזקים הנובעים מבעיות טכניות, לרבות, ללא הגבלה, בקשר עם האינטרנט או עם כל ספקי התקשורת. החברה ומי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עונשי או מיוחד, שיגרם למשתמש ולצד שלישי, לרבות לציוד, כתוצאה משימוש באתר ו/או היעדר יכולת לבצע שימוש – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה, אי שמירה ו/או גיבוי ו/או אובדן של תכנים ו/או כל מידע ביחס למשתמש, אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו.

 

 1. שיפוי
  • המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה בגין כל תביעה ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, מכל מין וסוג, עקב הפרת התנאים ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש.

 

 1. סמכות שיפוט
  • על תנאי השימוש הללו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר ובתכנים הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו בלבד.

 

 1. כללי
  • התנאים מהווים את מלוא ההסכמות בין הצדדים. בכפוף לדין החל, המשתמש מוותר בזאת על כל זכות או דרישה אשר מחייבים חתימה או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים לרבות לעניין תיקונים ו/או שינויים בתנאים. במידה והוראה מהוראות התנאים, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התנאים ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור. החברה תהא רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש תחת התנאים לצד שלישי, ללא מתן הודעה אלא אם הודעה כאמור נדרשת עפ"י דין.

 

 1. צור קשר

לכל שאלה לגבי האתר ו/או תנאי שימוש אלו ניתן ליצור קשר עם החברה, כדלקמן:

בטפסי יצירת קשר הזמינים באתר;

בכתובת הדוא"ל service@htafc.co.il

או בפנייה למשרדנו: חברת פועלי תל אביב אחזקות בע"מ

הלוחמים 8, תל אביב